Data:

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki inwestujemy w waszą przyszłość


W związku z realizacją projektu pn. 'Cenatorium innowacyjna e-usługa automatycznej wyceny nieruchomości' w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1. firma Cenatorium Sp. z o.o., zaprasza do składania ofert na zakup następujących elementów projektu:

W obecnej chwili nie przeprowadzamy postępowań ofertowych w ramach działania 8.1.
Zamieszczenie na stronie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy Cenatorium do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy Cenatorium do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Cenatorium nie może być pociągane do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. Cenatorium zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.