Rozwój technologii

 

Firma Cenatorium sp. z o.o. realizuje projekt pt.:

Rozwój technologii automatycznego rozpoznawania obiektów i ich cech na podstawie danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, oraz budowa modeli do wielokryterialnej analizy geoinformacji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 4/1.1.1/2018 Szybka Ścieżka dla MŚP, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR.

Opis projektu:

Projekt polega na stworzeniu systemu gromadzącego dane o nieruchomościach oraz o przestrzeni i dostarczającego użytkownikowi zintegrowaną, kontekstową i inteligentną informację o lokalizacji. Informacja taka będzie mogła być w szczególności wykorzystana do opisu konkretnej oferty/nieruchomości/lokalizacji oraz do wyszukania lokalizacji/nieruchomości/oferty wg zadanych kryteriów potrzeb.

Okres realizacji

01.09.2019 – 31.01.2023 (41 miesięcy)

Całkowite koszty kwalifikowalne:

13.113.933,74 zł

Wartość dofinansowania:

9.704.938,60 zł

OGŁOSZENIA

Świadczenie usług w obszarze machine learning w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o pracę - rekrutacja na stanowisko Specjalista data scientist
W związku z realizacją projektu pt.: „Rozwój technologii automatycznego rozpoznawania obiektów i ich cech na podstawie danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, oraz budowa modeli do wielokryterialnej analizy geoinformacji” (dalej: Projekt) w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Cenatorium sp. z o.o. zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację zamówienia:
Świadczenie usług w zakresie machine learningu w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o pracę Kod CPV: 73000000-2 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.
Zapytanie_ofertowe-ZO_10_DS2
Załącznik_1-ZO_10_DS2
Załącznik_2-ZO_10_DS2
Załącznik_3-ZO_10_DS2