Rozwój technologii

Firma Cenatorium sp. z o.o. realizuje projekt pt.:

„Rozwój technologii automatycznego rozpoznawania obiektów i ich cech na podstawie danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, oraz budowa modeli do wielokryterialnej analizy geoinformacji”.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 4/1.1.1/2018 Szybka Ścieżka dla MŚP, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR.

Opis projektu:

Projekt polega na stworzeniu systemu gromadzącego dane o nieruchomościach oraz o przestrzeni i dostarczającego użytkownikowi zintegrowaną, kontekstową i inteligentną informację o lokalizacji. Informacja taka będzie mogła być w szczególności wykorzystana do opisu konkretnej oferty/nieruchomości/lokalizacji oraz do wyszukania lokalizacji/nieruchomości/oferty wg zadanych kryteriów potrzeb.

Okres realizacji:

01.09.2019 – 31.07.2023 (47 miesięcy)

Całkowite koszty kwalifikowalne:

13.113.933,74 zł

Wartość dofinansowania:

9.704.938,60 zł

Kontakt:

projekt111@cenatorium.pl